กำหนดการ

กิจกรรมหัวข้อนำเสนอ/ผู้นำเสนอ
24 มิถุนายน 2566
09:00-09:30ลงทะเบียน
9:30-10:30บรรยายพิเศษหลักฐานในประวัติศาสตร์และสำนวนคดีในกฎหมาย กับปรัชญาสังคมศาสตร์
รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล (นักวิชาการบำนาญ)
10:30-12:00ปรัชญาการเมืองและสันติภาพปรัชญาสังคมการเมือง: ว่าด้วยแนวโน้มอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริง?
ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
Reading Althusser in Thailand in 2020s: A Reappraisal
สิงห์ สุวรรณกิจ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Postcolonial Science Studies of Peace and Transnational History of Peace Studies in the Aftermath of WWII
ขวัญชนก กิตติวาณิชย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผู้ดำเนินรายการ: วัชรพล พุทธรักษา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
12:00-13:00พักกลางวัน
13:00-14:30ศิลปะ วรรณคดี ศาสนาขบวนการศิลปะล้ำยุค กับการทลายความแปลกแยกเพื่อคืนการสร้างสรรค์สู่ภาคปฏิบัติการของชีวิต
วรเทพ อรรคบุตร (ภัณฑารักษ์ศิลปะ)
Committing the Unnatural: The Unnatural, Spectrality and Madness in Macbeth
สุธีญา อินทรเกษตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เมื่อเสรีนิยม “เปิดรับเพื่อปิด”: ค้นหาความคิดแบบศาสนาคริสต์ใน “ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง” ของจอห์น ล็อค
ชุติเดช เมธีชุติกุล (มหาวิทยาลัยรังสิต)
ผู้ดำเนินรายการ: กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
14:30-14:45พัก
14:45-16:45มนุษย์/สังคม, สิ่งพ้นมนุษย์Agism in Compulsory Retirement: A Philosophical Argument
เหมือนมาดี มุกข์ประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
“Like a Face in Sand at the Edge of the Sea:” The Weight of the Human, the Complexity of the World and the Ontology of Posthumanism
เกษม เพ็ญภินันท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
“Caring for Stray Cats in Urban Thailand: An Ethnography of Trans-species Sociality and Animal Caregiving Ethics”     
ลีลา วรวุฒิสุนทร (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ผู้ดำเนินรายการ: ยุกติ มุกดาวิจิตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)