ส่งบทความ

ผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการครั้งนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบบทคัดย่อ (Abstract) ที่มีจำนวนคำไม่เกิน 500 คำ และส่งมาที่ [email protected]. โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อนำส่งบทคัดย่อได้ที่:

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกส่งบทคัดย่อและนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง การประชุมวิชาการครั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้นำเสนอบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 และประกาศผลบทความที่ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถส่งได้ไม่เกิน 1 ท่าน ต่อ 1 บทความ และสามารถส่งบทคัดย่อให้พิจารณาสำหรับการนำเสนอได้ทั้งในเวที ANPOSS และเวที TNPOSS ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกจากทั้งสองเวที ผู้นำเสนอจะต้องเลือกนำเสนอได้เพียงในเวทีเดียว ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งและนำเสนอบทความ การประเมินบทความโดยคณะกรรมการในรูปแบบปกปิด (blind review)

If interested, please submit your abstract in English or Thai of no more than 500 words for an individual paper. We welcome submissions in any area and on any problem related to the philosophy of the social sciences. Submissions should be made in our template. The abstract should be prepared for blind refereeing and submitted to anposs2023@hotmail.com. Only one submission per person will be considered.

The submission deadline is April 30, 2023, and notification of acceptance is May 20, 2023. There are no submission fees.