เกี่ยวกับเรา

การประชุมวิชาการเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย ครั้งที่ 1

Thai Network for the Philosophy of the Social Sciences (TNPOSS)

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

June 24, 2023 Thammasat University, Bangkok, Thailand

ประกาศรับบทคัดย่อ (Call for Abstracts)

เครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย (Thai Network for the Philosophy of the Social Sciences, TNPOSS) มีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม และ/หรือ นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ดำเนินงานคู่ขนานไปกับการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์เอเชีย (The Asian Network for the Philosophy of the Social Sciences, ANPOSS) ครั้งที่ 3 ท่านสามารถติดตามกิจกรรมของการประชุมวิชาการนานาชาติได้ที่ https://anposs2023bangkok.com

เครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทยเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมการสานเสวนาและการวิจัยทางด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ ด้วยการจัดเวทีอภิปรายเชิงวิชาการระหว่างนักปรัชญาและนักสังคมศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผลงานทางวิชาการและความคิดของนักวิชาการในประเทศไทยได้รับการเผยแพร่ และขยายการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น โดยจำลองรูปแบบโครงสร้างและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทางปรัชญาสังคมศาสตร์ที่มีก่อนหน้านี้ ได้แก่ เครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์แห่งเอเชีย (The Asian Network for the Philosophy of the Social Sciences, ANPOSS) การประชุมปรัชญาทางสังคมศาสตร์ (The Philosophy of Social Science Roundtable, POSS-RT) และเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์แห่งยุโรป (The European Network for the Philosophy of the Social Sciences, ENPOSS) ในปีพุทธศักราช 2565 เครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทยได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ในประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในครั้งที่ 1 และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในครั้งที่ 2

We welcome submissions in any area and on any problem related to the philosophy of the social sciences and encourage not only philosophers, but also social scientists whether professors or students interested in the philosophy of the social sciences to submit or participate in the conference. Through special arrangement between ANPOSS and the editors of the journal, selected papers from the conference will be published in a special issue of the journal Philosophy of the Social Sciences.

ANPOSS is a young association whose goal is to promote exchange between all those interested in the philosophy of the social sciences mainly in Asian regions but also elsewhere in the world. We therefore encourage persons from both Asian and non-Asian regions to submit papers to/and join the conference.

ผู้บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)

รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ รัชชกูล (Assoc. Prof. Chaiyan Rajchagool, Ph.D.)

การส่งบทความ (Submissions)

ผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการครั้งนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบบทคัดย่อ (Abstract) ที่มีจำนวนคำไม่เกิน 500 คำ และส่งมาที่ [email protected]. โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อนำส่งบทคัดย่อได้ที่หน้า การส่งบทความ

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกส่งบทคัดย่อและนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง การประชุมวิชาการครั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้นำเสนอบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 และประกาศผลบทความที่ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถส่งได้ไม่เกิน 1 ท่าน ต่อ 1 บทความ และสามารถส่งบทคัดย่อให้พิจารณาสำหรับการนำเสนอได้ทั้งในเวที ANPOSS และเวที TNPOSS ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกจากทั้งสองเวที ผู้นำเสนอจะต้องเลือกนำเสนอได้เพียงในเวทีเดียว ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งและนำเสนอบทความ การประเมินบทความโดยคณะกรรมการในรูปแบบปกปิด (blind review)

If interested, please submit your abstract in English or Thai of no more than 500 words for an individual paper. We welcome submissions in any area and on any problem related to the philosophy of the social sciences. Submissions should be made in our template. The abstract should be prepared for blind refereeing and submitted to anposs2023@hotmail.com. Only one submission per person will be considered.

The submission deadline is April 30, 2023, and notification of acceptance is May 20, 2023. There are no submission fees.

การลงทะเบียนเข้าร่วม (Registration)

ผู้สนใจเข้าฟังการประชุมวิชาการนี้ โปรดลงทะเบียนได้ที่หน้า การลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุม อนึ่ง สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANPOSS 2023 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

Registration is now open until May 30, 2023. All participants, either presenting papers or not, are required to register. There is no registration fee. Please register on the registration page. Should you have already registered for ANPOSS 2023, you are not required to refill the registration form for this event.

ติดต่อเรา (Contact Us)

[email protected]

สถาบันร่วมจัดการประชุม (Organizing Institutions)

 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Pridi Banomyong International College, Thammasat University
 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Faculty of Arts, Chulalongkorn University
 • สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Social Research Institute, Chulalongkorn University
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Faculty of Political Science and Law, Burapha University
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Faculty of Social Sciences Naresuan University
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)
 • สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
  Siamese Association of Sociologists and Anthropologists (SASA)

คณะกรรมการพิจารณาบทความ (Academic Committee)

 • มารค ตามไท (สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ)
  Mark Tamthai (Department of Peace Studies, Payap University)
 • ไชยันต์ รัชชกูล (นักวิชาการบำนาญ)
  Chaiyan Rajchagool (non-affiliated scholar)
 • วัชรพล พุทธรักษา (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  Watcharabon Buddharaksa (Faculty of Social Sciences, Naresuan University)
 • ธีรพจน์ ศิริจันทร์ (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  Teerapot Sirichan ( Faculty of Liberal Arts, Thammasat University)
 • ยุกติ มุกดาวิจิตร (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  Yukti Mukdawijitra (Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University)
 • กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  Kanit (Mitinunwong) Sirichan ( Faculty of Arts, Chulalongkorn University)
 • พงษ์ธร วราศัย (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  Phongthorn Wrasai (Faculty of Economics, Thammasat University)
 • ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  Yared Akarapattananukul (Faculty of Political Science and Law, Burapha University)